Ogólne założenia projektuPtaki są zwierzętami mobilnymi, które nie respektują granic administracyjnych, więc sytuacja w jednym z krajów wpływa na stan w kraju sąsiednim. Wspólny projekt polsko-słowacki umożliwi skuteczniej rozwiązywać problemy związane z ochroną przyrody po obu stronach granicy. Projekt ten wykorzystuje najlepsze doświadczenia, informacje i wiedzę ekspertów obydwu partnerów, najnowsze wiadomości i praktyki w dziedzinie ochrony przyrody. Jest on ukierunkowany na zwiększenie lokalnej różnorodności poprzez ochronę 25 wybranych, zagrożonych gatunków ptaków, wymienianych przede wszystkim w wytycznych programu Natura 2000, w których biorąc pod uwagę kryteria obowiązujące w obydwu krajach znajdują się ich kluczowe populacje. Wokół wykrytych gniazd tworzone będą strefy ochronne, a gniazda niestabilne, bądź w złym stanie będą naprawiane, co zmniejszy w przyszłości straty w lęgach. Dla gatunków, które zagrożone są brakiem odpowiedniej ilości miejsc lęgowych zostaną zainstalowane sztuczne gniazda. Aby poprawić postrzeganie przez społeczeństwo przyrody i zagadnień związanych z jej ochroną, prowadzone będą zajęcia z edukacji ekologicznej z użyciem specjalnie w tym celu wydanych materiałów informacyjnych. Ważnym założeniem projektu jest informowanie o sposobach zrównoważonego użytkowania obszarów Natura 2000, możliwościach uzyskania rekompensat dla właścicieli gruntów oraz sposobach ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju infrastruktury na obszary i gatunki w obrębie sieci Natura 2000. Aby zwiększyć liczbę wolontariuszy oraz ich wiedzę, przeprowadzane zostaną szkolenia i wydane publikacje metodyczne. Przeszkolone osoby włączone będą w działalność na rzecz ochrony przyrody w ramach projektu. Wspólna jego realizacja z wykorzystaniem najlepszych specjalistów i doświadczeń obydwu stron, przysłuży się lepszej ochronie zagrożonych gatunków i pogłębieniu dotychczasowej współpracy. W ramach projektu przewidujemy również prowadzenie działań mających na celu poprawę niekorzystnej sytuacji panującej w takich gniazdach. Istnieje duża szansa, że fachowo wyszkoleni wolontariusze staną się osobami, które będą promować w dalszym ciągu idee ochrony przyrody na tym terenie. Proponowane jest więc przeprowadzenie szkoleń wolontariuszy, którzy są niezbędni w zabiegach ochronnych i monitoringu przyrody, a także prelekcji, konkursów, wycieczek czy "wyjść" na ptaki. Służyć temu mają również materiały metodyczne wydane i wdrożone w trakcie trwania projektu jak np. przewodnika dla obserwatora ptaków czy podsumowania badań.2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.