Krwawodziób


Tringa totanusSytuacja w Polsce

Bardzo nieliczny, lokalnie liczny.


Sytuacja w Małopolsce

Rzadki. Najwięcej stanowisk koncentruje się w dolinie Nidy.


Środowisko

Głównie doliny rzeczne centralnej i wschodniej Polski.


Pokarm

Pokarm zwierzęcy. Skład jak i sposób zdobywania pokarmu zależny od pory roku. W diecie głównie owady, skorupiaki, ślimaki, larwy.


Gniazdo

Dobrze osłonięty przez niskie trawy dołek w ziemi lub na kępie, często otoczone wodą.


Biologia lęgowa

Pary monogamiczne. Ptaki z zimowisk wracają połączone w pary. Charakterystyczne loty i głosy tokowe. Zwykle 4 jaja oba ptaki wysiadują 24 dni. Młode - zagniazdowniki uzyskują zdolność do lotu po miesiącu.


Wędrówki

Zimuje w zachodniej Europie, głównie w basenie Morza Śródziemnego, wyjątkowo w kraju.


Status ochronny

Gatunek z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, zagrożony utratą siedlisk.


Ciekawostki

Czasami jeden ptak z pary opuszcza rodzinę w trakcie wychowu piskląt i kojarzy się z innym ptakiem odmiennej płci wyprowadzając kolejny lęg.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
  3. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.